1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten aankoopt door middel van een op afstand gesloten overeenkomst, waarbij vervolgens deze door de leverancier worden geleverd;
 • Bedenktijd: het aantal dagen waarbinnen de consument het recht heeft aanspraak te maken op zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die op persoonlijke basis handelt en geen aankoop doet ten behoeve van handel, een eigen bedrijf, ambacht halve of beroepsmatig;
 • Dag: standaard kalenderdag;
 • Duurzaam opslagmedium: iedere vorm van opslagmedium – waaronder ook e-mail – die de consument de mogelijkheid geeft de informatie die aangeboden wordt op duurzame wijze en voor latere referentie van onbepaalde tijdsduur te bewaren. Dit opslagmedium dient de aangeboden informatie in ongewijzigde vorm te kunnen bewaren;
 • Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden;
 • Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de ondernemer en consument, die gesloten is door middel van een gespecialiseerd systeem ontwikkeld voor het verkopen van producten op afstand, waarbij tot en met het succesvol bevestigen door middel van de gesloten overeenkomst gebruik gemaakt is van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een geldige overeenkomst, waarbij het niet noodzakelijk is voor de consument en ondernemer om op hetzelfde moment fysiek in dezelfde ruimte te moeten zijn

2. Identiteit van de ondernemer

Mkidz.nl
Kiotoweg 309
3047BG Rotterdam
Tel: 010 226 36 79
E-mailadres: info@Mkidz.nl
KvK-nummer: 86121154
BTW-identificatienummer: NL863868186B01

3. Toepasselijkheid

 • De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en consument.
 • De algemene voorwaarden zoals hier genoemd worden aan de consument aangeboden voordat de overeenkomst op afstand definitief geworden is. Indien het niet mogelijk is deze voor het tot stand komen van de overeenkomst op afstand in te zien, zal de ondernemer de consument aangeven op welke andere wijze deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn. Indien gewenst door de consument zal de ondernemer deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos naar de consument zenden.
 • Wanneer de overeenkomst op afstand op elektronische wijze tot stand komt, kan (in afwijking op het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand definitief gemaakt is) de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument aangeboden worden zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan bewaren op een duurzaam opslagmedium. Indien dit niet op gegronde wijze mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand definitief is gemaakt, aan de consument worden aangegeven waar deze algemene voorwaarden op elektronische wijze in te zien zijn en dat deze algemene voorwaarden ook kosteloos aan de consument gezonden kunnen worden, op zowel elektronische wijze als op andere wijze.
 • Indien er, naast deze algemene voorwaarden, nog product specifieke voorwaarden van toepassing zijn, zijn zowel lid 2 als lid 3 van toepassing. Wanneer dit tegenstrijdige voorwaarden mogelijk maakt is de consument vrij om de voor hem meest gunstige bepaling hier uit te kiezen en hier aan te refereren.

4. Het aanbod

 • Wanneer een aanbod op een product een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer een aanbod alleen geldig is onder bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk vermeld bij het aanbod.
 • De omschrijving van een aangeboden product zal zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Met deze beschrijving, die voldoende details bevat voor een goede beeldvorming, kan de consument een goede indruk te vormen van het aangeboden product. Als er door de ondernemer afbeeldingen bij het aangeboden product gebruikt worden, zal de ondernemer een zo realistisch mogelijke weergave proberen te bereiken. Eventuele vergissingen en/of fouten in deze omschrijvingen en afbeeldingen van de aangeboden producten binden de ondernemer geenszins.
 • Bij ieder aangeboden product is dusdanige informatie aangeboden dat er voor de consument geen verwarring kan bestaan voor de rechten en verplichtingen, die volgen uit het accepteren van het aanbod.
 • De overeenkomst wordt definitief, onder voorbehoud van artikel 4, wanneer de consument het aanbod accepteert en de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 • Op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer geaccepteerd heeft op elektronische wijze, zal de ondernemer eveneens via elektronische wijze de ontvangst van de acceptatie van het aanbod door de consument bevestigen. Zo lang de ondernemer de aanvaarding van het aanbod door de consument nog niet bevestigd heeft, is de consument gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 • Wanneer het een elektronische overeenkomst betreft zal de ondernemer de elektronische overdracht van gegevens zowel technische als organisatorische maatregelen treffen deze voldoende beveiligen om dit in een veilige web omgeving mogelijk te maken. Wanneer de mogelijkheid geboden wordt via elektronische wijze te betalen zullen ook voor deze betaalwijze gepaste maatregelen in acht genomen worden.
 • De ondernemer behoud zich het recht – binnen de mogelijkheden toegestaan bij de wet – zich op de hoogte te stellen of de consument de betalingsverplichting kan voldoen, waarbij het eveneens toegestaan is alle feiten en factoren in ogenschouw te kunnen nemen die invloed kunnen hebben op het voor de consument verantwoord aangaan van de aangeboden overeenkomst op afstand. Wanneer op basis van de resultaten van dit onderzoek de ondernemer constateert dat het voor de consument niet verantwoord is deze overeenkomst op afstand aan te gaan, behoudt de ondernemer zich het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of extra bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering hiervan.
 • De ondernemer zal vóór of uiterlijk bij levering van het product de consument in schrift met de bestelling meegezonden of op zodanige digitale wijze dat het voor de consument mogelijk is deze informatie langdurig te bewaren, de volgende informatie beschikbaar stellen:
 • Het bezoekadres waar de consument met klachten terecht kan bij de ondernemer;
 • De wijze en voorwaarden waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of (indien van toepassing) een duidelijke indicatie voor het uitgesloten zijn van herroepingsrecht voor een bepaald product;
 • Informatie over garantie en bestaande service na aankoop van een product;
 • De prijs van het product, waarbij belastingen mee berekend zijn; indien van toepassing de kosten voor vervoer en aflevering; de wijze van betaling, de wijze van aflevering en of het uitvoering van een overeenkomst op afstand betreft;
 • Indien de consument recht heeft opherroepen van een product: het modelformulier voor herroeping.

6. Herroepingsrecht

 • Gedurende een bedenktijd van 14 dagen heeft de consument het recht een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product te ontbinden zonder dat hij daar een reden voor verplicht is. De ondernemer mag de consument vragen om de redenen van het ontbinden van de overeenkomst, maar de ondernemer mag de consument niet verplichten hier gehoor aan te geven.
 • De bedenktijd van 14 dagen, zoals genoemd in lid 1, zal ingaan op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde persoon (die niet de vervoerder is), het product ontvangen heeft, òf:
 • Wanneer de consument in één bestelling meerdere producten besteld heeft: de dag waarop de consument (of de door de consument aangewezen derde persoon) het laatste product ontvangen heeft. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een bestelling die uit meerdere producten met verschillende levertijden bestaat te weigeren, onder voorwaarde dat de ondernemer de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze gecommuniceerd heeft.
 • Als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of de door hem aangewezen derde persoon (wederom niet de vervoerder) het laatste onderdeel of de laatste zending heeft ontvangen.
 • Producten die speciaal voor de consument besteld worden en / of volgens door de consument opgegeven specificaties aangepast zijn.
 • Wanneer de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht of als de ondernemer het modelformulier voor de herroeping niet heeft verstrekt aan de consument, dan zal de consument recht hebben op een totaal van twaalf maanden ná de in eerdere leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Wanneer de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie alsnog binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd aan de consument verstrekt heeft, zal de bedenktijd verstrijken op 14 dagen na de datum waarop de consument deze informatie ontvangen heeft.

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • In de periode van de bedenktijd zal de consument zeer voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken om voldoende informatie te verzamelen over de aard, de kenmerken en werking van het product. Hierbij zal hij het product hanteren en inspecteren zoals de consument deze in de winkel zou hanteren.
 • Indien er sprake is van waardevermindering die ontstaan is door het overschrijden van de in lid 1 genoemde wijze van hanteren van het product, zal deze waardevermindering verhaald worden op de consument.
 • De consument zal niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor waardevermindering van een product als de ondernemer de consument niet vóór of bij sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft doen toekomen.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Wanneer de consument aanspraak wil maken op zijn herroepingsrecht, zal hij dit binnen de gestelde bedenktermijn kenbaar maken door middel van het indienen van het modelformulier. Andere wijzen van kenbaar maken zijn toegestaan, mits deze wijze maar op één manier te interpreteren is.
 • De consument zal uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag opvolgend op de dag genoemd in lid 1, maar indien mogelijk zo snel mogelijk, het product retour zenden of aan de ondernemer of een door de ondernemer gemachtigde persoon overhandigen. Wanneer de ondernemer aangeboden heeft om het product bij de consument af te halen, is de consument uiteraard niet verantwoordelijk voor verzending van het product. Wanneer de consument zelf het product retour zendt voor de bedenktijd verstreken is, zal hij rekening houden met de te verwachten terugzendtermijn.
 • De consument zal het product indien mogelijk retour zenden in de originele staat en verpakking, uiteraard met alle bijbehorende toebehoren en hierbij de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht nemen.
 • De consument blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het risico en de bewijslast om het product bij tijds en op juiste wijze retour te zenden.
 • De kosten behorende bij het retour zenden van het product zijn in eerste instantie voor de consument. Wanneer de ondernemer de consument niet kenbaar gemaakt heeft dat de consument deze kosten draagt of wanneer de ondernemer aangeeft deze kosten te zullen dragen, zal de consument niet verantwoordelijk zijn voor de kosten van retour zenden van het product.
 • Wanneer de consument aanspraak maakt op zijn herroepingsrecht, zal hij geen recht meer hebben op alle aanvullende overeenkomsten.

9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de consument van de ondernemer de mogelijkheid geboden heeft gekregen om via elektronische wijze aanspraak te maken op het herroepingsrecht, dan zal de ondernemer na ontvangst van deze melding de consument per direct een ontvangstbevestiging zenden.
 • Wanneer de consument het herroepingsrecht gebruikt, zal de ondernemer alle betalingen van de consument vergoeden, welke inclusief eventuele leveringskosten zullen zijn die de ondernemer de consument in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product. Dit zal zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden, maar uiterlijk binnen 14 dagen die volgen op de dag van ontvangen van de melding van herroeping door de consument. De ondernemer heeft het recht te wachten met terugbetalen tot hij het product retour ontvangen heeft of wanneer de consument kan bewijzen dat het product retour gezonden is, al naar gelang welke situatie eerder van toepassing is. Wanneer de ondernemer aangeboden heeft het product zelf bij de consument af te halen zal de ondernemer de consument direct het verschuldigde bedrag terugbetalen.
 • De consument zal op dezelfde wijze het bedrag retour ontvangen zoals gebruikt is bij aanschaffen van het product, tenzij de consument met de ondernemer een andere betaalwijze overeengekomen zijn. Indien er kosten gemaakt worden voor het terugbetalen van het aankoopbedrag, dan zullen deze voor rekening zijn van de ondernemer.
 • Wanneer de consument zelf de keuze maakt van een duurdere verzendmethode dan de (goedkoopste) standaard verzendmethode, dan zullen de extra kosten voor deze duurdere verzendmethode niet vergoed worden door de ondernemer.
 •  

10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer heeft het recht om de hierna te noemen producten uit te sluiten van het herroepingsrecht. Dit is alleen toegestaan indien de ondernemer dit duidelijk aangeeft bij het product aanbod en dit ook tijdig maar minimaal voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. Uitsluiting van herroepingsrecht is in de volgende regels beschreven:

 • Wanneer een product een prijsafhankelijkheid heeft met schommelingen op de financiële markt, maar de ondernemer heeft geen invloed op deze schommelingen. Hierdoor kunnen deze schommelingen zich voordoen tijdens de herroepingstermijn.
 • Wanneer een overeenkomst tijdens een openbare veiling gesloten is. Met een openbare veiling wordt een manier van verkopen bedoeld waarbij producten door de ondernemer aangeboden worden per opbod. Hierbij is de consument persoonlijk aanwezig bij het bieden of heeft hij een gevolmachtigde laten bieden op een veilingproduct, waarbij de veiling onder leiding staat van een veilingmeester. Indien de consument de hoogste bieder is, is hij vervolgens verplicht het product af te nemen zonder daarna nog aanspraak te kunnen doen op het herroepingsrecht.
 • Producten welke specifiek en in opdracht van de consument zijn gemaakt, waardoor deze niet meer generiek te verkopen zijn.
 • Producten die bedoeld zijn om na aanschaf te vermengen met andere producten, maar waarbij deze handeling niet ongedaan gemaakt kan worden zonder schade aan het product.

11. De prijs

 • De prijzen van de aangeboden producten zullen tijdens de in het aanbod vermeldde geldigheidsduur niet aangepast worden. Uitgezonderd zijn prijswijzigingen die gevolg zijn van veranderingen in btw-tarieven.
 • Producten die wel uitgesloten zijn van de in lid 1 genoemde vaste prijsafspraken zijn producten die gekoppeld zijn aan de prijsschommelingen op de financiële markt. De ondernemer heeft immers geen invloed op deze schommelingen en zal derhalve de producten met variabele prijzen aanbieden. De producten zullen aangeboden worden met vermelding van de afhankelijkheid met de schommelingen op de financiële markt en er zal ‘richtprijs’ gehanteerd worden als prijsindicatie.
 • Wanneer een overeenkomst tot stand gekomen is kunnen de prijzen (binnen drie maanden na totstandkoming) alleen verhoogd worden wanneer dit gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.
 • Wanneer een overeenkomst tot stand gekomen is kunnen de prijzen (na drie maanden na totstandkoming) alleen verhoogd worden wanneer de ondernemer afgesproken heeft tijdens of na het tot stand komen van de overeenkomst dat prijzen verhoogd mogen worden en alleen in combinatie met één van de volgende situaties:
  • De verhoging is een gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen; òf
  • De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag dat de prijsverhoging ingaat
 • Alle prijzen bij de aangeboden producten zijn inclusief btw.

12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De onder nemer zal garant staan voor de belofte dat de producten zullen voldoen aan de overeenkomst, aan de specificaties zoals vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals deze van toepassing waren op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. De ondernemer staat in voor gebruik van het product voor normaal gebruik. Alleen wanneer overeengekomen is met de ondernemer dat het product voor meer dan normaal gebruik geschikt is, zal de ondernemer hier garant voor staan.
 • De wettelijke rechten kunnen in geen geval beperkt worden door een extra garantie die verstrekt is door de ondernemer, een toeleverancier, een fabrikant of een importeur en vorderingen die de consument kan uitoefenen tegenover de ondernemer, op grond van de overeenkomst tussen de consument en ondernemer, zijn ten allen tijden geldig wanneer blijkt dat de ondernemer in het nakomen van zijn deel van de overeenkomst tekortgeschoten is.
 • Met extra garantie wordt, in aanvulling op de wettelijk verplichte rechten, aanvullende rechten en plichten bedoeld welke door de ondernemer, een toeleverancier, een fabrikant of importeur aan de consument zijn toegezegd in het geval in het nakomen van het deel van de overeenkomst waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is, tekortgeschoten is.

13. Levering en uitvoering

 • Wanneer de ondernemer een bestelling van producten ontvangt van een consument, zal de ondernemer de hoogst mogelijke prioriteit geven aan het correct ontvangen en leveren van de door de consument bestelde producten.
 • De bestelde producten zullen geleverd worden op het door de consument aan de ondernemer aangegeven afleveradres.
 • De ondernemer zal geaccepteerde en bevestigde bestellingen zo snel mogelijk  maar uiterlijk binnen 30 leveren, tenzij een andere leveringstermijn tot stand is gekomen tussen de ondernemer en de consument. Op deze levertermijn is echter wel artikel 4 van toepassing, welke via dit lid aan de consument kenbaar gemaakt is.
  Wanneer echter levering van bestelde producten vertraging ondervindt, een deel van de producten niet leverbaar is of de gehele bestelling niet leverbaar is, zal de ondernemer de consument hier binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling van op de hoogte stellen. Indien deze situatie zich voordoet heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft de consument eveneens recht op eventuele schadevergoeding.
 • Wanneer de consument kiest voor ontbinden van de overeenkomst zoals beschreven in het vorige lid, zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk de consument doen toekomen.
 • Wanneer bestelde producten in transport zijn, zal het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelde producten de verantwoording zijn van de ondernemer tot aan het moment dat de bestelde producten afgeleverd zijn aan de consument. Deze zelfde regeling is van toepassing wanneer de bestelde producten afgeleverd zullen worden bij een door de consument aangewezen vertegenwoordiger. Van dit lid kan alleen worden afgeweken wanneer dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen door de ondernemer en de consument.
 •  

14. Betaling

 • De consument is verplicht de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na ingaan van de bedenktermijn, of wanneer deze niet aangegeven is binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst tussen ondernemer en consument. Uitzondering hierop zijn eventuele afwijkende bepalingen wanneer deze in de gesloten overeenkomst genoemd zijn of wanneer aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
 • Bij betaling van de bestelde producten heeft de consument eventueel meerdere wijzen van betaling tot zijn beschikking. Wanneer de consument de keuze heeft gemaakt voor het vooruitbetalen van de bestelling zal de consument geen enkel recht kunnen uitvoeren met betrekking tot de uitvoering van de afgeronde bestelling tot het moment van voldoen van het verschuldigde bedrag.
 • Indien er door de consument incorrecte gegevens zijn geconstateerd in de door de consument verstrekte betaalgegevens of de door de ondernemer vermelde betaalgegevens, dan is de consument verplicht deze zo spoedig mogelijk aan te geven bij de ondernemer.
 • Wanneer de consument een overeenkomst aangaat met de ondernemer is de consument verplicht binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de ondernemer het overeengekomen bedrag niet tijdig ontvangt zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen en de betalingstermijn met 14 dagen verlengen. Is deze extra periode van 14 dagen echter verstreken en heeft de ondernemer het overeengekomen bedrag niet binnen deze termijn ontvangen, dan zal de ondernemer de verschuldigde wettelijke rente over het overeengekomen bedrag gaan vorderen, naast het in de overeenkomst gestelde bedrag. Daarnaast zal de ondernemer gerechtigd zijn dit bedrag te verhogen met de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen minimaal €40,- en maximaal: 15% van openstaande bedragen tot €2.500,-; 10% over het bedrag van €2.500,- tot €5.000,-; 5% over het bedrag van €5.000,- tot €10.000,-. De ondernemer behoudt zich het recht van deze bedragen en percentages af te wijken, echter alleen ten voordele van de consument.
 •  

15. Klachtenregeling

 • De door de ondernemer gehanteerde klachtenprocedure zal voldoende bekend gemaakt worden aan de consument en de ondernemer zal dan ook handelen overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Indien de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst zal de consument deze klachten de ondernemer binnen afzienbare tijd na constatering van deze gebreken doen toekomen. Deze klachten zullen volledig en duidelijk omschreven aan de ondernemer aangeboden worden.
 • Wanneer de ondernemer de klacht ontvangt van de consument, zal de ondernemer een termijn van maximaal 14 dagen hanteren voor het beantwoorden van de ingediende klachten. Als naar verwachting een langere tijd nodig zal zijn voor het verwerken van de ingediende klacht dan de beschikbare termijn van 14 dagen, dan zal de ondernemer de consument binnen 14 dagen beantwoorden met een ontvangstbevestiging en daarbij een indicatie voor verwachte datum van opvolging van een meer uitvoerige reactie.
 • Als een klacht niet binnen een redelijke termijn in onderling overleg opgelost kan worden (met een maximum van 3 maanden), dan zal de klacht als geschil behandeld kunnen worden. Dit geschil kan vervolgens aangedragen worden aan de geschillenregeling.
 • Klachten dienen eerst kenbaar gemaakt te worden aan <naam webshop> door te mailen naar <e-mailadres webshop>. Indien dit niet leidt tot een wederzijds acceptabele oplossing, dan zal het mogelijk worden het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Voor consumenten in de EU is het per 15 februari 2016 echter ook mogelijk om klachten te melden via het ODR (Online Dispute Resolution) platform van de Europese Commissie. Het ODR platform is bereikbaar via http://ec.europa.eu/odr. De consument heeft het recht klachten via dit ODR platform van de Europese Unie te laten behandelen, indien de klacht nog niet elders in behandeling is.

16. Geschillen

 • Wanneer de ondernemer en de consument een overeenkomst hebben gesloten waarop de hier genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan zal deze overeenkomst automatisch enkel en alleen onder het Nederlands recht vallen.

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Wanneer er op deze algemene voorwaarden aanvullende of afwijkende bepalingen zijn aangegeven, mogen deze bepalingen nummer ten nadele van de consument opgesteld zijn. Daarnaast dienen deze bepalingen schriftelijk te worden vastgelegd op dusdanige wijze dat deze op gemakkelijk toegankelijke wijze door de consument kunnen worden opgeslagen voor langdurige opslag.